ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA MAGIC HILL

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAGIC HILL | ŘÍČANY

SO 01 – ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Navrhovaná základní škola má půdorys tvaru “L“. Jihovýchodní křídlo je dvoupodlažní. Severozápadní křídlo je třípodlažní v celé ploše, pouze jeho severní část je čtyřpodlažní z důvodu částečného podsklepení. Hlavní vstup je navržen z ulice Mánesova.
Kapacita školy je 240 dětí, z toho první stupeň je dimenzován na 140 dětí a druhý stupeň na 100 dětí.

SO 02 – MATEŘSKÁ ŠKOLA
Navrhovaná mateřská škola je jednopodlažní nepodsklepená. Základní hmotu mateřské školy tvoří kvádr, v jehož jihovýchodním a jihozápadním rohu jsou terasy. Objekt je zastřešen plochou střechou. Hlavní vstup je navržen z ulice Na Fialce.
Kapacita školky je 50 dětí rozdělených do čtyř učeben.

Investiční náklady: cca 100 mil Kč
ROLE: Studie
Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
Dokumentace pro provedení stavby
Investor: Magic Hill s.r.o.
Projektant: VMS PROJEKT s.r.o.